Първи стъпки с Hugo

Hugo е много бърз и лесен за използване генератор на статични уеб сайтове, написан с помощта на golang. В този пост ще ви покажа как можете да разположите или хостнете вашият блог с Hugo в github-pages. Нека да започнем!

Инсталиране на зависимости

Преди да инсталираме Hugo, е нужно да инсталираме следните зависимости .

Под RHEL/CentOS 7.x , става по следният начин .

$ sudo yum install go git

Инсталираме Hugo като изпълним всичките команди по-долу .

$ export GOPATH=$HOME/go
$ go get -v github.com/spf13/hugo
$ echo "\nexport GOPATH=~/go\nexport PATH=\$PATH:~/go/bin" >> ~/.zshrc

Сега е време да тестваме инсталацията, изпълнете $ hugo version . Ако всичко е наред продължаваме със следващата стъпка .

Създаване на сайт

$ hugo new site ~/my-site-name

Забележка: Заменете my-site-name със желаното име зa сайта .

Инсталиране на теми

За съжаление Hugo не разполага с тема по подразбиране, и след създаване на сайта ни трябва сами да инсталираме такава . Това става лесно, избираме си тема според това което ни харесва от това хранилище http://themes.gohugo.io/ . След като, сме избрали тема я изтегляме в директорията ~/my-site-name/themes на нашият сайт .

Ето така:

$ cd ~/my-site-name/themes
$ git clone https://github.com/rakuishi/hugo-zen

Забележка: Общите конфигурации се правят от файлът config.toml в директорията на сайта ни.

Създаване на първи пост

$ hugo new post/My-First-Post.md 
/home/ivo/my-site-name/content/post/My-First-Post.md created

Тестване на сайта

Портът по подразбиране за тестовият сървър, който Hugo използва за преглед на промените които правим в уеб сайта е 1313. Така, че имаме нужда да конфигурираме защитната стена, да осигури достъп до нашия сайт .

Отваряме терминалът и правим следните настройки:

Ако използваме Firewalld.

$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=1313/tcp

Ако използваме Iptables.

$ sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 1313 -j ACCEPT

Стартираме Hugo сървърът .

$ hugo server -t hugo-zen -w

Забележка: Използваме -t опция за да посочим тема която искаме да използваме за нашият сайт .

Посетете вашият сайт от браузъра http://localhost:1313 .

Създаваме github хранилище

Трябва да отидем в Github и да създадем хранилище username.github.io за да хостнем генерирания статичен сайт .

Генериране на сайта

Вече създадохме хранилището за хостване на сайта ни , сега от главната директория на сайта my-site-name изпълнете $ hugo -d ../username.github.io . Това ще генерира сайта вътре в нова директория username.github.io на нашият $HOME на потребителя .

Забележка: username е нашето потребителско име в github .

$ hugo -d ../ivoarch.github.io
Started building sites ...
Built site for language en:
0 draft content
0 future content
0 expired content
1 regular pages created
2 other pages created
0 non-page files copied
0 paginator pages created
0 tags created
0 categories created
total in 11 ms

$ tree ivoarch.github.io
ivoarch.github.io
|-- css
|   |-- custom.css
|   |-- normalize.css
|   `-- skeleton.css
|-- images
|   `-- profile.jpg
|-- index.html
|-- index.xml
|-- post
|   |-- My-First-Post
|   |   `-- index.html
|   |-- index.html
|   `-- index.xml
`-- sitemap.xml

Хостване на сайт

Отиваме в директорията на хранилището което преди малко създадохме .

$ cd ivoarch.github.io
$ echo "# ivoarch.github.io" >> README.md
$ git init
$ git add .
$ git commit -m "first commit"
$ git remote add origin https://github.com/ivoarch/ivoarch.github.io.git
$ git push -u origin master

Крайния резултат

Можете да го намерите на адрес https://ivoarch.github.io .


comments powered by Disqus