Организиране на текстови бележки с emacs

Преди няколко дни открих deft за emacs, който служи за бързо преглеждате, филтриране и редакция на директории с обикновени текстови бележки. Това ще рече, че лесно може да преглеждаме и организираме нашите летящи бележки във вид на файлове, също запазваме дори синхронизираме в посочена от нас директория. Едно удобно решение може да бъде, всичките да отиват в Dropbox, в папка която аз например съм нарекъл Enotes (еmacs notes), така ще направим справянето с тази голяма колекция от хвърчащи листчета много по-лесно.

Ако някой се интересува това е моята настройка:

(require 'deft)
(setq
   deft-use-filename-as-title t
   deft-extension "org"
   deft-directory "~/Dropbox/Enotes/"
   deft-text-mode 'org-mode)

(global-set-key [f8] 'deft)

Аз съм избрал org-mode, но ако желаете може да използвате за вашите бележки markdown формат:

(setq deft-text-mode 'markdown-mode)

После стартираме със M-x deft , някои полезни команди .

  • RET - Отваряне на текущият файл.
  • C-c C-n - Създаване на нов файл.
  • C-c C-d - Изтриване на файл.
  • C-c C-r - Променяне името на файла.

comments powered by Disqus